Dịch vụ bảo hộ bản quyền

A&S LAW

Dịch vụ bảo hộ bản quyền

Posted by admin on 27-12-2017

Với dịch vụ bảo hộ bản quền tác giả của A&S Law. Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ bản quyền tại Việt Nam cho các đối tượng gồm bản quyền phầm, bản quyền tác phẩm viết, bản quyền tác phẩm nghệ thuật.

Tài liệu cần thiết để và thủ tục bảo hộ bản quyền cho từng đối tượng như sau:

1. Bảo hộ bản quyền phầm mềm

Khác với Mỹ chấp nhận bảo hộ bản quyền dưới dạng sáng chế, Việt Nam chỉ chấp nhận bảo hộ bản quyền dưới dạng phần mềm. Cơ quan chức năng có quyền cấp giấy chứng nhận bản quyền cho phầm mềm là Cục Bản quyền (COV).

Thời gian để bảo hộ bản quyền phầm mềm là từ 5 đến 10 ngày.

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền phầm mềm gồm:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của A&S LAW)

–  Bản mô tả phầm mềm (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của A&S LAW)

–  Đĩa phần mềm

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền phầm mềm (theo mẫu của  A&S LAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của A&S LAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền phầm mềm là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền phần mềm)

2.    Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

Đối tượng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết có thể đơn ở đây gồm: truyện ngắn, bài báo, bài viết… Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm viết là Cục bản quyền tác giả (COV).

Thời gian để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết: 5-10 ngày

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của A&S LAW)

–  Bản mô tả tác phẩm viết (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của A&S LAW)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm viết (theo mẫu của  A&S LAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của A&S LAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm viết là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm viết)

3.    Bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Các đối tượng có thể được bảo hộ dưới dạng bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng gồm: bức tranh, mẫu thiết kế, logo … Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là Cục bản quyền (COV).

Thời gian để được cấp bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 5-10 ngày

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của A&S LAW)

–  Bản mô tả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của A&S LAW)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (theo mẫu của  A&S LAW)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của A&S LAW)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là pháp nhân)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

A & S Law là công ty IP có uy tín tại Việt Nam với các cộng sự tại hơn 62 quốc gia. Thông qua hiệp hội quốc tế của chúng tôi, các luật sư của công ty luật đã […]

Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam và Quốc tế

Nhãn hiệu là chìa khóa dẫn đến thành công của từng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nhận thức được giá trị, sức mạnh của nhãn hiệu, các luật sư và chuyên gia tư vấn về nhãn hiệu của […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Với mạng lưới đối tác và hiện diện tại trên 62 quốc gia trên thế giới, A&S LAW đang giúp Khách hàng đăng ký nhãn hiệu trên phạm vi quốc tế. Khách hàng đánh giá cao và ưu tiên sử […]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo đó để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng yêu cầu sau: Có khả năng áp dụng công nghiệp; Có tính mới; Có khả năng sáng tạo Đăng ký […]

Dịch vụ về sáng chế của A&S LAW

Sáng chế cùng với Nhãn hiệu chính là bộ phận được thành lập sớm nhất của A&S LAW. Nhận thức được tầm quan trọng của sáng chế đối với cá nhân và tổ chức, đại diện sở hữu trí tuệ […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern